Regulamin konkursu „Wygraj z BOKKA i Majster Zakopane!”

Regulamin konkursu „Wygraj z BOKKA i Majster Zakopane!”

§ 1. ORGANIZACJA KONKURSU

1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady na jakich odbywa się Konkurs pod nazwą „Wygraj z BOKKA i Majster Zakopane!”.
2. Organizatorem Konkursu jest BOKKA z siedzibą w Krakowie, Plac Wolnica 13/10, numer NIP: 6782950189.
3. „Uczestnikiem” nazywa się osobę, która zgłasza swój udział w Konkursie.
4. Przystąpienie do udziału w Konkursie przez Uczestnika jest równoznaczne z akceptacją przez niego postanowień Regulaminu Konkursu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Naruszenie przez Uczestnika tego zobowiązania stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu.
5. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.).

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.
2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Polski za pośrednictwem serwisu internetowego Facebook. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób prowadzony, sponsorowany, popierany, związany z serwisem Facebook. Uczestnikom Konkursu nie przysługują w związku z udziałem w Konkursie żadne roszczenia wobec tych podmiotów.
3. Wszelkie informacje o Uczestniku udostępniane lub zbierane w związku z Konkursem będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu. W celu organizacji Konkursu na mocy stosownych umów dane osobowe mogą być przekazane podmiotom współpracującym z Organizatorem.
4. Konkurs trwa od 17 sierpnia 2020 r. od godziny 13.00 do 6 września 2020 r. do godziny 19.59.59. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Komisja Konkursowa.
5. Konkurs nie jest prowadzony w celach zarobkowych.

§ 3. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem osób, o których mowa w pkt. 3 poniżej. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych, powyżej 13 roku życia mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody opiekuna prawnego na uczestnictwo w Konkursie.
2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest posiadanie aktywnego konta w serwisie Facebook.
3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób do drugiego stopnia pokrewieństwa.
4. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową („Komisja Konkursowa”). W skład Komisji Konkursowej wejdą trzy osoby delegowane przez Organizatora.

§ 4. ZAŁOŻENIA KONKURSU

1. Celem Konkursu jest promocja Firmy BOKKA oraz Firmy Majster Zakopane.
2. Konkurs będzie przeprowadzony poprzez serwis Facebook.
3. Konkurs polega na opublikowaniu krótkiej odpowiedzi na pytanie: „Do czego wykorzystasz płyty PIR i dlaczego?” pod postem konkursowym. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest „polubienie” postu konkursowego i polubieniestron BOKKA, Majster Zakopane oraz Pszczółka Zakopane w serwisie Facebook.
4. Limit znaków odpowiedzi na pytanie konkursowe nie jest określony.
5. Odpowiedzi można publikować do 6 września 2020 r. do godziny 19.59.59.
5. Jeden Uczestnik Konkursu może opublikować jedną odpowiedź na pytanie konkursowe.
6. Ze wszystkich poprawnie udzielonych odpowiedzi Komisja Konkursowa wybierze trzy.
7. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie BOKKA w serwisie Facebook do 7 dni od daty zakończenia Konkursu.
8. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku podejrzenia próby wpływania na wyniki Konkursu lub w przypadku naruszenia przez niego warunków Regulaminu. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawiania Nagród.

§ 5. NAGRODY W KONKURSIE

1. Nagrody w konkursie są szczegółowo opisane w poście konkursowym.
2. Organizator Konkursu zobowiązuje się skontaktować z Laureatami Konkursu w ciągu 7 dni od daty zakończenia Konkursu poprzez serwis Facebook w celu ustalenia metody przekazania nagród.
4. Laureaci Konkursu nie mają prawa do wymiany nagrody na nagrodę innego rodzaju ani żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego nagrody. Laureat Konkursu nie ma prawa do przeniesienia prawa do nagrody na osoby trzecie.
5. Jeśli nagroda nie zostanie wydana w Konkursie z przyczyn niezależnych od Organizatora, bądź taką, co, do której Laureat Konkursu utraci prawo z przyczyn wskazanych w niniejszym Regulaminie, pozostanie do dyspozycji Organizatora.
6. Wysyłka nagród odbywa się jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polski.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 13 sierpnia 2020 r.
2. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny pod linkiem (www.bokka.pl/regulamin-konkursu-wygraj-z-bokka-i-majster-zakopane/).
3. Biorąc udział w Konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie.

Sylwia Wełna, zespół BOKKA

ZOSTAW KOMENTARZ