INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ BOKKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

Niniejszym, w wykonaniu nałożonego na spółkę BOKKA sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie obowiązku informacyjnego wynikającego z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administrator danych osobowych. Spółka BOKKA sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (adres: Pl. Wolnica 13/10, 31- 060 Kraków), zwana dalej „Administratorem”, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
  Sądowego, pod numerem KRS 0000718870, posiadająca NIP 6762545474, REGON 369497701, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł w całości opłaconym jest administratorem Twoich danych osobowych
 2. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych; okres przechowywania danych osobowych; informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych.Administrator będzie przetwarzać Twoje dane osobowe jako odbiorcy towarów zamówionych u Administratora, to jest imię i nazwisko, firma, adres prowadzonej działalności, NIP, REGON, telefon, adres poczty elektronicznej,
  numer konta bankowego (w przypadku dokonywania rozliczeń przelewami bankowymi), w celu:

  1. realizacji współpracy pomiędzy Twoim przedsiębiorstwem, a Administratorem, w zakresie dostawy towarów, przy czym możliwość przetwarzania danych osobowych w tymcelu wynika z konieczności podjęcia działań
   przed zawarciem umowy oraz w celu realizacji umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. realizacji rozliczeń księgowych i podatkowych, przy czym możliwość przetwarzania danych osobowych w tym celu wynika z konieczności zapewnienia prawidłowości prowadzonej dokumentacji oraz realizacji przez
   Administratora obowiązków ustawowych wynikających z przepisów prawa cywilnego i publicznoprawnych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
  3. tworzenia baz danych, marketingu bezpośredniego własnych produktów, zabezpieczenia dokumentacji na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub na potrzeby dochodzenia roszczeń, będących realizacją
   prawnie usprawiedliwionego celu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Twoje dane osobowe będą przechowywane przez cały okres współpracy z Administratorem, oraz po jej zakończeniu, przez okres
   przedawnienia wszelkich roszczeń (cywilnoprawnych oraz publicznoprawnych) oraz przez okres dodatkowych 12 miesięcy licząc od końca roku, w którym wszelkie roszczenia uległy przedawnieniu.

Dodatkowy okres 12 miesięcy jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych osobowych. W przypadku, gdy podstawą do przetwarzania Twoich danych osobowych jest prawnie usprawiedliwiony interes Administratora, Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

Podanie przez Ciebie danych osobowych:

  1. jest dobrowolne, jednakże, w celu realizacji współpracy opisanej w podpunkcie 1 lit. a) powyżej, niezbędne,
  2. jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu realizacji usprawiedliwionych interesów Administratora wskazanych w podpunkcie 1 lit. c) powyżej,
  3. jest wymogiem ustawowych w zakresie realizacji przez Administratora celu rozliczeń księgowych i podatkowych, opisanego w podpunkcie 1 lit. b) powyżej, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości współpracy z Administratorem.
 1. Administrator będzie przetwarzać Twoje dane osobowe jako sprzedawcy towarów lub dostawcy usług na rzecz Administratora (takich jak, w szczególności transport towarów, przesyłki kurierskie), to jest imię i nazwisko, firma,
  adres prowadzonej działalności, NIP, REGON, telefon, adres poczty elektronicznej numer konta bankowego (w przypadku dokonywania rozliczeń przelewami bankowymi), w celu:

  1. realizacji współpracy pomiędzy Twoim przedsiębiorstwem, a Administratorem, w zakresie sprzedaży na rzecz Administratora towarów lub dostawy usług, przy czym możliwość przetwarzania danych osobowych w tym celu wynika z konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu realizacji umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. realizacji rozliczeń księgowych i podatkowych, przy czym możliwość przetwarzania danych osobowych w tym celu wynika z konieczności zapewnienia prawidłowości prowadzonej dokumentacji oraz realizacji przez
   Administratora obowiązków ustawowych wynikających z przepisów prawa cywilnego i publicznoprawnych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  3. tworzenia baz danych, zabezpieczenia dokumentacji na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub na potrzeby dochodzenia roszczeń, będących realizacją prawnie usprawiedliwionego celu Administratora
   (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez cały okres współpracy z Administratorem, to jest przez okres sprzedaży na rzecz Administratora towarów lub świadczenia usług oraz po zakończeniu tej współpracy, przez okres przedawnienia wszelkich roszczeń (cywilnoprawnych, w tym z tytułu gwarancji i rękojmi oraz publicznoprawnych) oraz przez okres dodatkowych 12 miesięcy licząc od końca roku, w którym wszelkie roszczenia uległy przedawnieniu. Dodatkowy okres 12 miesięcy jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych osobowych. W przypadku, gdy podstawą do przetwarzania Twoich danych osobowych jest prawnie usprawiedliwiony interes Administratora, Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

Podanie przez Ciebie danych osobowych:

  1. jest dobrowolne, jednakże, w celu realizacji współpracy opisanej w podpunkcie 2 lit. a) powyżej, niezbędne,
  2. jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu realizacji usprawiedliwionych interesów Administratora wskazanych w podpunkcie 2 lit. c) powyżej,
  3. jest wymogiem ustawowych w zakresie realizacji przez Administratora celu rozliczeń księgowych i podatkowych opisanego w podpunkcie 2 lit. b) powyżej, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości współpracy z Administratorem
 1. Administrator będzie przetwarzać Twoje dane osobowe jako podmiotu uprawnianego z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady towaru dostarczonego przez Administratora, to jest imię i nazwisko, firma, adres prowadzonej
  działalności, NIP, REGON, telefon, adres poczty elektronicznej, numer konta bankowego (w przypadku dokonywania rozliczeń przelewami bankowymi), w celu:
  a) realizacji reklamacji, przy czym możliwość przetwarzania danych osobowych w tym celu wynika z konieczności rozpatrzenia udzielonej przez Administratora gwarancji (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub z konieczności
  realizacji przez Administratora obowiązku prawnego wynikającego z przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  b) realizacji rozliczeń księgowych i podatkowych, przy czym możliwość przetwarzaniadanych osobowych w tym celu wynika z konieczności zapewnienia prawidłowościprowadzonej dokumentacji oraz realizacji przez
  Administratora obowiązków ustawowych wynikających z przepisów prawa cywilnego i publicznoprawnych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  c) zabezpieczenia dokumentacji na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub na potrzeby dochodzenia roszczeń, będących realizacją prawnie usprawiedliwionego celu Administratora (podstawa z art. 6
  ust. 1 lit. f RODO).Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania gwarancji jakości i/lub rękojmi za wady oraz przez okres przedawnienia wszelkich roszczeń (cywilnoprawnych oraz publicznoprawnych) oraz przez okres dodatkowych 12 miesięcy licząc od końca roku, w którym wszelkie roszczenia uległy przedawnieniu. Dodatkowy okres 12 miesięcy jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych osobowych. W przypadku, gdy podstawą do przetwarzania Twoich danych osobowych jest prawnie usprawiedliwiony interes Administratora, Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu. Podanie przez Ciebie danych osobowych:

  1. jest dobrowolne, jednakże, w celu rozpatrzenia reklamacji opisanej w podpunkcie 3 lit. a) powyżej, niezbędne,
  2. jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu realizacji usprawiedliwionych interesów Administratora wskazanych w podpunkcie 3 lit. c) powyżej,
  3. jest wymogiem ustawowych w zakresie realizacji przez Administratora celu rozliczeń księgowych i podatkowych opisanego w podpunkcie 3 lit. b) powyżej, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji przez Administratora niektórych roszczeń reklamacyjnych.

 

 1. Administrator będzie przetwarzać Twoje dane osobowe jako podmiotu pozostającego w stosunkach gospodarczych z podmiotem wskazanym w punkcie 1 powyżej, to jest z odbiorcą towarów zamówionych u Administratora (w szczególności inwestor, projektant i podwykonawcy), to jest imię i nazwisko, firma, adres prowadzonej działalności, NIP, REGON, telefon, adres poczty elektronicznej, numer konta bankowego (w przypadku dokonywania rozliczeń przelewami bankowymi), w celu:
  1. realizacji współpracy pomiędzy podmiotem wskazanym w punkcie 1 powyżej, a Administratorem, w zakresie dostawy przez Administratora towarów, przy czym możliwość przetwarzania danych osobowych w tym celu wynika z konieczności realizacji prawnie usprawiedliwionego celu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), to znaczny konieczności ustalenia warunków zamówienia i jego realizacji,
  2. realizacji rozliczeń księgowych i podatkowych, przy czym możliwość przetwarzania danych osobowych w tym celu wynika z konieczności zapewnienia prawidłowości prowadzonej dokumentacji oraz realizacji przez
   Administratora obowiązków ustawowych wynikających z przepisów prawa cywilnego i publicznoprawnych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  3. ustosunkowania się i udzielenia odpowiedzi na Twoją korespondencję, w tym mailową, jak również, w celu jej archiwizacji, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO). d) zabezpieczenia dokumentacji na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub na potrzeby dochodzenia roszczeń, będących realizacją prawnie usprawiedliwionego celu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez cały okres współpracy Administratora z podmiotem wskazanym w punkcie 1 powyżej, to jest z odbiorcą towarów zamówionych u Administratora, a po zakończeniu tej współpracy – przez okres przedawnienia wszelkich roszczeń (cywilnoprawnych, w tym z tytułu gwarancji i rękojmi oraz publicznoprawnych) oraz przez okres dodatkowych 12 miesięcy licząc od końca roku, w którym wszelkie roszczenia uległy przedawnieniu. Dodatkowy okres 12 miesięcy jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych osobowych. Twoja korespondencja będzie przechowywana przez okres wskazany w zdaniu pierwszym i drugim powyżej, a następnie zostanie zarchiwizowana, to jest zostanie przekazana do archiwum oraz zostanie wyłączona z systemów informatycznych Administratora, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to kopi zapasowych. W przypadku, gdy podstawą do przetwarzania Twoich danych osobowych jest prawnie usprawiedliwiony interes Administratora, Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu

Podanie przez Ciebie danych osobowych

  1. jest dobrowolne, jednakże, w celu realizacji współpracy opisanej w podpunkcie 4 lit. a) powyżej, niezbędne,
  2. jest dobrowolne, w zakresie realizacji celu opisanego w podpunkcie 4 lit. c) powyżej, ale niezbędne w celu ustosunkowania się i udzielenia odpowiedzi na korespondencję kierowaną do Administratora
  3. jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu realizacji usprawiedliwionych interesów Administratora wskazanych w podpunkcie 4 lit. d) powyżej, d) jest wymogiem ustawowych w zakresie realizacji przez Administratora celu rozliczeń księgowych i podatkowych opisanego w podpunkcie 4 lit. b) powyżej, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości współpracy z Administratorem.
 1. Administrator będzie przetwarzać Twoje dane osobowe jako osoby działającej w imieniu lub na rzecz jednego z podmiotów wskazanych w punkcie 1 – 4 powyżej (członek organu w spółce osobowej lub kapitałowej, prokurent,
  pracownik, osoba „zatrudniona” na podstawie kontraktu cywilnoprawnego), to jest Twoje imię, nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, w celu:

   1. realizacji współpracy pomiędzy Administratorem a jednym z podmiotów wskazanych w punkcie 1 – 4 powyżej, przy czym możliwość przetwarzania danych osobowych w tym celu wynika z konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu realizacji umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), b) realizacji rozliczeń księgowych i podatkowych, przy czym możliwość przetwarzania danych osobowych w tym celu wynika z konieczności zapewnienia prawidłowości prowadzonej dokumentacji oraz realizacji przez Administratora obowiązków ustawowych wynikających z przepisów prawa cywilnego i publicznoprawnych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
   2. ustosunkowania się i udzielenia odpowiedzi na Twoją korespondencję, w tym mailową, jak również w celu jej archiwizacji, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f
    RODO), d) zabezpieczenia dokumentacji na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub na potrzeby dochodzenia roszczeń, będących realizacją prawnie usprawiedliwionego celu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez cały okres współpracy Administratora z jednym z podmiotów wskazanych w punkcie 1 – 4 powyżej, a po zakończeniu tej współpracy – przez okres przedawnienia wszelkich roszczeń (cywilnoprawnych, w tym z tytułu gwarancji i rękojmi oraz publicznoprawnych) oraz przez okres dodatkowych 12 miesięcy licząc od końca roku, w którym wszelkie roszczenia uległy przedawnieniu. Dodatkowy okres 12 miesięcy jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych osobowych. Twoja korespondencja będzie przechowywana przez okres wskazany w zdaniu pierwszym i drugim powyżej, a następnie zostanie zarchiwizowana, to jest zostanie przekazana do archiwum oraz zostanie wyłączona z systemów informatycznych Administratora, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to kopi zapasowych. W przypadku, gdy podstawą do przetwarzania Twoich danych osobowych jest prawnie usprawiedliwiony interes Administratora, Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

Podanie przez Ciebie danych osobowych:

  1. jest dobrowolne, jednakże, w celu realizacji współpracy opisanej w podpunkcie 5 lit. a) powyżej, niezbędne,
  2. jest dobrowolne, w zakresie realizacji celu opisanego w podpunkcie 5 lit. c) powyżej, ale niezbędne w celu ustosunkowania się i udzielenia odpowiedzi na korespondencję kierowaną do Administratora,
  3. jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu realizacji usprawiedliwionych interesów Administratora wskazanych w podpunkcie 5 lit. d) powyżej,
  4. jest wymogiem ustawowych w zakresie realizacji przez Administratora celu rozliczeń księgowych i podatkowych opisanego w podpunkcie 5 lit. b) powyżej, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości współpracy z Administratorem.
 1. Prawa osób, których dane dotyczą. Przysługuje Tobie prawo do: (a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; (b) sprostowania (poprawiania) swoich danych; (c) usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; (d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; (e) przenoszenia danych; (f) wniesienia skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
 2. Odbiorcy danych. Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione odbiorcom takim jak partnerzy Administratora, o ile okaże się to niezbędne do realizacji powyżej wskazanych celów (na przykład firmy ubezpieczeniowe). Do Twoich danych mogą też mieć dostęp podwykonawcy Administratora, w tym podmioty przetwarzające, np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, firmy transportowe, kurierskie, świadczące usługi pocztowe.
 3. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej.